NEN3140 KEURING

Om veiligheid te kunnen waarborgen bent u door de ARBO-wetgeving verplicht uw elektrische installaties te laten keuren. Bij Kamerling Elektrotechniek BV hebben wij door jaren ervaring, kennis en kunde opgedaan. Daarnaast zijn onze keurmeesters gecertificeerd volgens de meest actuele normen, en hoeft het proces van offerte tot rapport maar 2 weken te duren!
Hieronder vindt u meer informatie. Ook kunt u nu direct een offerte aanvragen!

Hoe gaan wij te werk?

 1. Offerte
 2. Afspraak
 3. Inspectie
 4. (Herinspectie)
Voorbeeld Rapport
Voorbeeld Certificaat
Offerte aanvragen

DE INSPECTIE

Bij de inspectie conform NEN 3140 word de algehele staat van de installatie beoordeeld; dit omvat o.a. het inspecteren van gehele E-installatie op basis van de geldende norm voor elektrische installaties voor laagspanning, de NEN 1010.

Tijdens deze inspectie van de elektrische installatie word door het gehele ontwerp en uitvoering van de installatie beoordeelt incl. controle op o.a. de gebruikte materialen, doorsnede van de toegepaste bekabeling en aarding.

Het uitvoeren van de nodige metingen met een gekalibreerd meetinstrument, te weten o.a.:

 • het doormeten van de aardingsvoorzieningen en de aardcircuitweerstand,
 • het meten van de circuitweerstand of netimpedantie,
 • het doormeten van de gehele installatie op isolatieweerstand (indien mogelijk i.v.m. bedrijfsvoering),
 • het doormeten én testen van de aanwezige aardlekschakelaars hiervoor moet de spanning enkele minuten uitgeschakeld worden (volgens de tekeningen niet aanwezig);
 • het (al dan niet steekproefsgewijs) controleren  en doormeten van de (geaarde) wcd’s;
 • Het registreren van de gemeten waarden, bevindingen en opmerkingen op ons standaard checklist E2 voor keuring van elektrische installaties;
 • Uitgebreide visuele en thermische inspectie van de verdelers resp. groepenkasten
 • Steekproefsgewijze inspectie van onderdelen die veelvuldig in de installatie voorkomen, zoals lasdozen, armaturen en andere onderdelen;
 • Controle op volledigheid van de aanwezige tekeningen van de elektrische installatie en/of bijhorende documenten zoals groepenindelingen en/of installatieschema’s.
  • Bij de inspectie conform NEN 3140 word de algehele staat van de installatie beoordeeld; dit omvat o.a. het inspecteren van gehele E-installatie op basis van de geldende norm voor elektrische installaties voor laagspanning, de NEN 1010.
  • Tijdens deze inspectie van de elektrische installatie word door het gehele ontwerp en uitvoering van de installatie beoordeelt incl. controle op o.a. de gebruikte materialen, doorsnede van de toegepaste bekabeling en aarding.
  • Het uitvoeren van de nodige metingen met een gekalibreerd meetinstrument, te weten o.a.:
  • het doormeten van de aardingsvoorzieningen en de aardcircuitweerstand,
  • het meten van de circuitweerstand of netimpedantie,
  • het doormeten van de gehele installatie op isolatieweerstand (indien mogelijk i.v.m. bedrijfsvoering),
  • het doormeten én testen van de aanwezige aardlekschakelaars hiervoor moet de spanning enkele minuten uitgeschakeld worden (volgens de tekeningen niet aanwezig);
 • het (al dan niet steekproefsgewijs) controleren  en doormeten van de (geaarde) wcd’s;
 • Het registreren van de gemeten waarden, bevindingen en opmerkingen op ons standaard checklist E2 voor keuring van elektrische installaties;
 • Uitgebreide visuele en thermische inspectie van de verdelers resp. groepenkasten
 • Steekproefsgewijze inspectie van onderdelen die veelvuldig in de installatie voorkomen, zoals lasdozen, armaturen en andere onderdelen;
 • Controle op volledigheid van de aanwezige tekeningen van de elektrische installatie en/of bijhorende documenten zoals groepenindelingen en/of installatieschema’s.
Offerte aanvragen
Voorbeeld Rapport
Voorbeeld Certificaat
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen

Thermografisch onderzoek

Van met name de onderverdelingen en draaiende apparatuur worden tevens thermische opnamen gemaakt. Bij een thermografisch onderzoek zet een thermografische camera de warmtestraling om in gekleurde beelden. Hiermee worden de temperaturen van het te meten voorwerp meetbaar. Aan de hand hiervan kan er worden vast gesteld of er brandgevaarlijke situaties bestaan.

Het voordeel van een thermografisch onderzoek is dat installaties en apparaten tijdens de metingen gewoon in bedrijf kunnen blijven.

 • In de rapportage worden gemeten temperatuurverhogingen van 50˚C of meer (ten opzichte van de directe omgevingstemperatuur) altijd vermeld.
 • Bij geconstateerde temperatuurverhogingen van 30 ˚C of meer word altijd opgevolgd door stroommetingen van de desbetreffende groep en/of stroomcircuit.

Rapportage keuring E-installatie

Indien er tekortkomingen aan de installaties resp. documenten (zoals groepenlijsten en/of tekeningen) worden geconstateerd, wordt dit vastgelegd en in het verslag als afwijking. Dit doen we bij voorkeur met een foto incl. bijhorende toelichting.

 • Bij gevaarlijke, onveilige situaties of onderdelen wordt direct melding gemaakt bij de technisch beheerder en/of eigenaar van de installatie en zo snel mogelijk veilig gesteld.
 • Minder urgente zaken worden schriftelijk in de rapportage aan de opdrachtgever gemeld inclusief de verbeterpunten.
 • De rapportage omvat minimaal de volgende onderdelen:
 • Inhoudsopgave met paginanummering
 • Omschrijving algemene gegevens van de locatie en opdrachtgever
 • Het gebruikte meettoestel met de laatste kalibratie datum
 • De aandachtspunten voor de inspectie en controle van de E-installatie
 • Het omschrijven en vaststellen van de doelstelling
 • De omvang van de installatie
 • De inspectie resultaten per onderdeel met weergave van de meetwaarden,
 • De advies maatregelen bij geconstateerde afwijkingen (indien van toepassing)
 • Conclusie en beoordeling incl. vaststellen van de her-inspectie en de herhalingsfrequentie conform tabel NEN3140
 • Verslag van het thermografisch onderzoek
 • Foto-bijlage als ondersteuning van de evt. geconstateerde afwijkingen en/of gebreken (indien van toepassing)

Mogelijke herstelkosten, reparatie en/of herkeuring zijn in deze opgave niet inbegrepen.

Voorbeeld Rapport
Voorbeeld Certificaat
Offerte aanvragen

HER-INSPECTIE

Indien het herstelwerk is uitgevoerd en gereed is gemeld, zal er een eindcontrole worden gedaan teneinde de inspectie af te ronden en de keuring af te ronden met het vertrekken van een certificaat van goedkeuring.

Indien de installatie in orde is bevonden en/of het gedane herstelwerk aantoonbaar is uitgevoerd (bij voorkeur gerapporteerd met foto’s) en correct is verholpen, dan wordt na her-inspectie het certificaat aan u verstrekt.

In het verslag omschrijven we wat de afwijkingen en/of gebreken zijn (indien van toepassing) zoals omschreven bij 1; het herstelwerk kan aan de hand van het foto-verslag in onze rapportage plaats vinden.

De eventuele herstelkosten en/of reparatie zijn in deze opgave niet inbegrepen; desgewenst zijn we u graag van dienst indien er herstelwerkzaamheden en/of tekenwerk aan of van uw elektrische installatie moeten worden gedaan, maar uiteraard kan dit ook door derden (vakbekwame medewerker en/of een erkend elektrotechnisch installateur) worden verzorgd.

 Certificaat

De eventueel geconstateerde tekortkomingen en/of afwijkingen dienen voor goedkeuring worden hersteld en door ons in orde bevonden te zijn. Na goedkeuring verstrekken we een goedkeuringscertificaat voorzien van geldigheidsdatum.

Voorbeeld Rapport
Voorbeeld Certificaat
Offerte aanvragen